Studies & Master planning
Zakho University
Raparin University in Ranya